มจธ.ร่วมกับ กทม. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย แก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หนึ่งในภาคีเครือข่ายในเครือข่าย 60+ EarthHour ของกรุงเทพมหานคร โดยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 44 องค์กร ในเครือข่าย EarthMonth ลดฝุ่นละออง PM2.5 ภายใต้กิจกรรม Action Day PM2.5 BKK “กทม.ชวนภาคีขยับเรื่องฝุ่นเมือง ด้วยกัน” โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ณ สวนเบญจกิติ จ.กรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกัน และเป็นพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมจธ.มุ่งมั่นดำเนินภารกิจต่างๆและส่งเสริมให้ประชาคมมจธ.มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยกันลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 อาทิ เช่น การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือการเลือกใช้จักรยานในการเดินทาง รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม อาทิ เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่น และกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ที่จะช่วยให้ประชาคม มจธ.สามารถรับมือกับฝุ่นละอองได้อย่างถูกต้องและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การแสดงพลังของประชาคม มจธ.ในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเจตนารมณ์การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของ มจธ. ภายในปี ค.ศ. 2040 (KMUTT Carbon Neutrality 2040) เพื่อขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในการเตรียมความพร้อมของประเทศสู่ Carbon Neutrality 2050