มจธ. จับมือ สกมช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช. – NCSA) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) เพื่อร่วมกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมี ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ ประธานหลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม GMI กล่าวต้อนรับ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และ พล.อ.ต.อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวถึงความร่วมมือ พร้อมทั้งหารือโครงการที่จะดำเนินการร่วมกัน โดย ดร.อานนท์ ทับเที่ยง ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

ความร่วมมือดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสร้างความตระหนักด้านสถานการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกัน เพื่อให้มีการดำเนินการทางปฏิบัติการที่มีลักษณะบูรณาการและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งหารือการดำเนินการอบรมและฝึกซ้อมการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด