มจธ. รับรางวัล AIC Award 2022 ประเภทศูนย์ข้อมูลดีเด่น ระดับชนะเลิศ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณรางวัลเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ปี 2565 (AIC Award 2022) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเกษตรไทย และส่งเสริมให้การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.วาริช ศรีละออง คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้ารับมอบรางวัล AIC Award 2022 ประเภทศูนย์ข้อมูลดีเด่น ระดับชนะเลิศ  – ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน