นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี กับ นายขุนทอง คล้ายทอง นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ในระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2564 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระประทุม ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ เพื่อเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นครูที่ดีตั้งใจในการสอนนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้สังคม เป็นครูที่รักความก้าวหน้าในการสอนสามารถคิดและใช้เทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสอนวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครูมีใจศรัทธาในอาชีพครูวิทยาศาสตร์ มีความเสียสละหมั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้ก้าวทันโลกในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งคัดเลือกจากครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับละ 2 รางวัล