ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ในโอกาสได้รับรางวัล “วัชรเมธีศรีนครินทร”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ

รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มจธ.

ในโอกาสได้รับรางวัล “วัชรเมธีศรีนครินทร”

ในงานเชิดชูเกียรติวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2566
เพื่อสดุดีเกียรติยศผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณูปการต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ
มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมและประเทศชาติ