กิจกรรมยกระดับงานวิจัยให้เกิดผลกระทบสูงต่อประชาคมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “SEAMEO RIHED the Research Exchange Programme for Horizon Southeast Asia: Pushing the Frontiers of Research and Sustainability: Thematic Area 1 on Climate Change”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรม Research Exchange Programme of the Thematic Area 1 on Climate Change เมื่อวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 5-1, 5-2 ชั้น 5 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (Learning Exchange: LX) มจธ.

เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัย ภายใต้งานวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่ง มจธ. ได้รับเกียรติจากศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development: SEAMEO RIHED) ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี ผศ. ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มจธ. เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยมีนักวิจัยจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว


กิจกรรมดังกล่าวมีการจัดบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร Excellent Center of Waste Utilization and Management (ECoWaste) ศูนย์วิจัย Earth Systems Science (ESS) ห้องปฏิบัติการ Environmental Engineering Laboratory และ Environmental Technology Laboratory รวมไปถึงการประชุมหารือ เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์และยั่งยืนต่อประชาคมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอนาคตต่อไป