คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ต้อนรับนักศึกษาสัมพันธ์ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาสัมพันธ์ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในโครงการเตรียมความพร้อมมหาสุรนารี ศรีคทากร รุ่นที่ 9 จำนวน 25 คน โดยขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านกิจกรรมคทากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ (FIET Katakorn) เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคและประสบการณ์ด้านการฝึกฝนและท่วงท่าให้เกิดความพร้อมเพรียง อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้ง 2 สถาบันร่วมกัน โดยมี รศ. ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย นายณฐทนน ช่วยเรือง นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับ ณ ห้องเรียน 30204 อาคาร S13 ชั้น 2 ภายในงานได้มีกิจกรรมสันทนาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่เป็นคทากรระหว่าง 2 สถาบัน การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของคทากร รวมถึงการฝึกฝนการแสดง และเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมการเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ สามารถสร้างมิตรภาพ พัฒนาบุคลิกภาพ เพิ่มพูนทักษะ สร้างความประทับใจที่ดีร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี