ยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ได้รับรางวัล Junior Young Rising Stars of Science 2021 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัล Junior Young Rising Stars of Science 2021 ในงานประชุมวิชาการ The 47th International Congress on Science Technology and Technology – based Innovation (STT) ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2564 จัดโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างกำลังใจให้นักเรียนในการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้รุ่นน้องต่อไป

หัวข้อโครงงาน Isolation and Screening of Bacteria Producing Bacteriocin to Inhibit the Growth of Gastrointestinal Tract Pathogenic Bacteria
หัวข้อโครงงาน  Enzymatic Production of Xylooligosaccharides from Banana Peels
หัวข้อโครงงาน Smart Farming : Leaf spot Detecting Application for Hydroponic Green oak