การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัยและนวัตกรรม

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(PSU x KMUTT: Multidisciplinary Research & Innovation Project)

ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ. ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ที่ปรึกษาอธิการบดี ดร. ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

โดย รศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.เยี่ยมพล นครามนตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตลอดทั้งปีงบประมาณ 2564 และแผนการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีอาจารย์และคณะทำงานจากทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรอย่างยั่งยืน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยมีคุณภาพและมีผลกระทบสูงต่อไป

PSU x KMUTT: Multidisciplinary Research & Innovation Project