มจธ. ร่วมมือทางวิชาการ สอวช. และ วช.พัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สร้างบุคลากรพัฒนานโยบายรุ่นใหม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แช่เตีย อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของบุคลากรในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ดร.สิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการ สอวช. และ ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) เป็นสักขีพยาน

ภายใต้ความร่วมมือของทั้งสามหน่วยงาน ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาสมรรถณะของบุคลากรในการบริหารการวิจัยของประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง “นโยบาย” ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก่อให้เกิด “หลักสูตรการพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับบุคลากรของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ” หรือหลักสูตร SRIP  (เอส อา-ไอ- Policy) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการบรรยาย การเสวนา และการลงมือออกแบบระบบการทำงานและพัฒนาองค์กรไปพร้อมกัน

รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวถึงหลักสูตร SRIP ว่า “หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบหลักสูตรมาอย่างดี มีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักการพื้นฐานด้านนโยบายมีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในบริบทประเทศไทย ควบคู่ไปกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้ใช้ความรู้และประสบการณ์มาร่วมกันออกแบบระบบการทำงานขององค์กร เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นนวัตกรรมขององค์กรตนเองผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid Learning และมีระบบการเรียนรู้ (Learning Platform) เพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน และหลักสูตรนี้ยังเป็นตัวอย่างของ Transform Education ที่สอดคล้องกับการยกระดับกำลังคนในวัยทำงานสู่การเป็น Future Workforce ของประเทศ เพราะ “คน” และ “ความรู้” คือ “ทรัพยากร” สำคัญที่จะนำไปสู่การยกระดับกระบวนการทำงาน สู่การบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูประบบ ววน. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาประเทศ

ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรนี้ใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2564 มีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน ตลอดจนสามารถร่วมออกแบบระบบการดำเนินงานในองค์กรตนเอง ภายใต้บริบทและสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและโจทย์ใหม่ๆ จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์รวมกว่า 80 คน