สวัสดีปีใหม่ 2567

สวัสดีปีใหม่ 2567

ในปี 2566 ที่ผ่านมา มจธ. พัฒนาและเติบโตขึ้นในทุกมิติ อันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันทำงานของประชาคม มจธ. ผมขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้ก้าวหน้าและยั่งยืน
สำหรับปี 2567 นี้ มหาวิทยาลัยยังคงต้องการความร่วมมือจากประชาคม มจธ. ทุกภาคส่วนในการดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนให้ทุกท่านปฏิบัติงานบนพื้นฐานของจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อร่วมกันผลักดันให้ มจธ.ของเราเติบโตอย่างมีคุณค่า มีความหมาย และยั่งยืน
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขอพระบารมีแห่งรัชกาลที่ 4 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆ และขอให้สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย
อธิการบดี