มจธ. จับมือ สส. ลงนามความร่วมมือวิชาการ แลกเปลี่ยน ส่งเสริมด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) โดย นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา รศ. ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ ดร.ไตรรัตน์ เมืองทองอ่อน รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาตรี และนายวรพล จันทร์งาม นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนาทางสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพอากาศ น้ำและน้ำเสีย กากของเสีย คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าวโดย: ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.