บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย โครงการความร่วมมือด้านนวัตกรรมการขยายขนาดการผลิตยาชีววัตถุและ ATMPs (Advanced Therapy Medicinal Products) เชิงพาณิชย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับ บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย โครงการความร่วมมือด้านนวัตกรรมการขยายขนาดการผลิตยาชีววัตถุและ ATMPs (Advanced Therapy Medicinal Products) เชิงพาณิชย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด เพื่อร่วมมือในการศึกษา และส่งเสริมงานวิจัย/นวัตกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาขยายขนาดยาชีววัตถุและ ATMPs (Advanced Therapy Medicinal Products) โดย ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์  ผู้อำนวยการโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ และนำเสนอภาพรวมของโครงการความร่วมมือ ภก.ดร.เชิญพร เต็งอำนวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความคาดหวัง รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีในความร่วมมือ พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ และคุณกุลยา สายชุ่มอินทร์ ผู้จัดการแผนกสเต็มเซลล์ ลงนามเป็นสักขีพยาน ในการนี้ รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน ผศ.ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สินและสารสนเทศ และ ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย วัตถุประสงค์ของความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากร ระหว่าง บริษัท และมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัยยาชีววัตถุ และเพื่อดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี