งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ประจำปี 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ประจำปี 2566 ให้แก่ รศ.ดร.จารุวรร ณ ชนม์ธนวัฒน์ อาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ อาจารย์กรรชงค์ กฤตประโยชน์ อาจารย์กลุ่มวิชาภาษา โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย รศ. ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และ รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว่าง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนาความเป็นสากล เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

งานเริ่มต้นด้วย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน จากนั้นได้เรียนเชิญอธิการบดีกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมชมวีดีทัศน์ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ มอบของที่ระลึก และให้ผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึกในการทำงานที่ผ่านมา แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน ภายในงานมีการร้องเพลงของบุคลากรมอบแด่ผู้เกษียณ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง