มจธ. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสังคมคาร์บอนต่ำ ในงาน SETA 2022 ส่งเสริมความยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยและสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงในงาน Sustainable Energy & Technology Asia (SETA 2022), Enlit Asia 2022 และ Solar+Storage Asia 2022 เวทีด้านพลังงานที่สำคัญที่ผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาคจะได้มาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานที่แท้จริงจากองค์กรอุตสาหกรรมพลังงานชั้นนำกว่า 200 แห่งทั่วโลก ระหว่างวันที่ 20 – 22  กันยายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ  โดย มจธ.ได้นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้ Concept สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งประกอบด้วย 3 ผลงาน ดังนี้

1.โครงการต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน หมุนเวียนที่ยั่งยืนสำหรับอุทยาน แห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ของประเทศไทย โดย ผศ. ดร.อุสาห์ บุญบำรุงและคณะวิจัย สรบ.

2.โครงการระบบเซลล์เชื้อผลิตพลังงานไฟฟ้า แบบเคลื่อนที่ด้วยแอลกอฮอลล์ โดย ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์ และคณะวิจัย ศูนย์วิจัยวิศวกรรมเซลล์เชื้อเพลิงและ ไฮโดรเจน สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)

3.โครงการการศึกษาพฤติกรรมการใช้รถ จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบ่งปัน ระยะที่ 2 โดย รศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล และคณะวิจัย ศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center

ในส่วนของการออกแบบบูธจัดแสดงผลงาน นั้นเป็นผลงานจากคณะอาจารย์ นักวิจัย ศูนย์Center of Innovation for Society  (CIS)  ทำหน้าที่ในการออกแบบบูธแสดงผลงานและสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย  ซึ่งเป็นการส่งเสริม ให้อาจารย์ นักวิจัย และศิษย์เก่ามจธ. ในหลากหลายสาขาความเชี่ยวชาญ ได้ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงด้านการออกแบบ และประยุกต์งานด้านออกแบบและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน     

ภายในงานมีผู้เข้าชมงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย มจธ. เป็นจำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งเวทีที่มจธ.ได้นำผลงานวิจัยที่มีคุณค่าเผยแพร่สู่สังคมภายนอก