มจธ. จับมือ สยามพิวรรธน์ แถลงข่าวเปิดตัว หลักสูตร “Utility Management” ยกระดับทักษะอาชีพของช่างและวิศวกรประจำอาคาร ตอบโจทย์ภาคธุรกิจของไทย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ สยามพิวรรธน์ อคาเดมี (SIAM PIWAT Academy) จัดงานแถลงข่าวเปิดหลักสูตร “Utility Management” หลักสูตรพื้นฐานการจัดการระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร Utility Management” เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น (Non Degree) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากำลังคน สาขา Utility Management เพื่อยกระดับทักษะอาชีพของช่างและวิศวกรประจำอาคาร ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย โดยจะเริ่มเปิดสอนครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2567 ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางและรอบด้านในการดูแลระบบต่างๆ ในอาคารยุคใหม่ และรองรับความต้องการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มจธ. และ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด นำโดย คุณจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล HR – Executive Consulting และที่ปรึกษา โครงการ Siam Piwat Academy พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมในพิธี ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มจธ.

รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวว่า มจธ. ในฐานะสถาบันการศึกษา ที่มีองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม นอกจากผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพสู่สังคมแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายขยายพันธกิจด้านการพัฒนาบัณฑิต ไปสู่การพัฒนากลุ่มคนวัยทำงาน (Working Adults) ในภาคอุตสาหกรรมภายใต้ชื่อ “KMUTTWORKS” ซึ่งเป็นโมเดลความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ เพื่อการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของคนวัยทำงานอย่างยั่งยืน โดยออกแบบหลักสูตรประกาศนียบัตรภายใต้โจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (Real Demand) ซึ่งเป็นโปรแกรมการศึกษารูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นด้านการสร้างกำลังคน พัฒนาศักยภาพ และยกระดับทักษะกำลังคนวัยทำงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม สอดรับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทกว้างมากขึ้นโดยเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตของประเทศไทย