คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทุนระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า และทุนคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ณ ห้อง science connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ (อาคาร N5) เพื่อให้นักศึกษาทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ทราบข้อมูล แนวทางหรือเงื่อนไขรับทุน และการคงสภาพทุนอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ กล่าวเปิดการประชุมและพูดคุยกับ
นักศึกษาทุน ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี โดย กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มจธ. และข้อมูลเกี่ยวกับทุนคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีการระดมความเห็น (VOC) จากนักศึกษาทุนเกี่ยวกับกระบวนการ เงื่อนไข และสิ่งสนับสนุน ในด้านการบริหารจัดการทุนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้แทนจากกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงิน ให้ข้อเสนอแนะและคำอธิบายด้วย ซึ่งในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์มีนักศึกษาได้รับทุนเพชรพระจอเกล้า 18 คน และทุนคณะวิทยาศาสตร์ 19 คน