รศ. ดร.อรวรรณ ดวงภักดี ได้รับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง Regional President of Asia

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ขอแสดงความยินดีกับ

รศ. ดร.อรวรรณ ดวงภักดี อาจารย์ประจำ มจธ.ราชบุรี

ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติ

“Regional President of Asia”

ของ สภาบริหารของสมาคมผึ้งโลก Apimondia

การประกาศจัดขึ้นในงาน 47th APIMONDIA International Apicultural Congress 2022
ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

สมาคมผึ้งโลก Apimondia เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1897 มีอายุยาวนาน 125 ปี

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.apimondia.org/