คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมทักษะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาที่มีจำนวนเวลาฝึกงานไม่ครบ ได้มีการพัฒนาทักษะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และนักศึกษาบางส่วนสามารถเก็บเป็นชั่วโมงกิจกรรมปัจฉิมนิเทศได้ด้วย ในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง Professional Presentation โดย อาจารย์เกสรา วลัญช์เดช วิทยากรที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาองค์กร และการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมจากภาควิชาคณิตศาสตร์ คือ ผศ.ดร.วริสา ยมเสถียรกุล ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์ และคุณยิ่งลักษณ์ อุตส่าห์พานิช โดยมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม รวมทั้งให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากวิดีโอได้ ระหว่างวันที่ 22 – 29 สิงหาคม 2564 ผลที่คาดว่าจะได้รับทำให้นักศึกษาที่เข้าอบรมได้ผลลัพธิ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel รวมทั้งทักษะการนำเสนองาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาได้ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้จำนวน 93 คน