คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (3rd National Conference on Learning Innovation in Science and Technology, NCLIST 2022)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. โดยสาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล., คณะศึกษาศาสตร์ มศว,คณะศึกษาศาสตร์ มน.,คณะศึกษาศาสตร์ มศก., สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, มทร.สุวรรณภูมิ, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2, Microsoft (Thailand) Co., Ltd., บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และสถาบันโค้ชไทย ร่วมดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 รูปแบบออนไลน์ (Virtual Conference) ในหัวข้อ 2 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1) นวัตกรรมในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคม และ 2) บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีกล่าวเปิดงาน รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ กล่าวรายงานและต้อนรับ รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ  ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speakers) ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข, คุณศิรินุช ศรารัชต์, รศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย และ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ และในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์โดยบันทึกเป็นวิดีโอจากผู้นำเสนอจำนวน 46 บทความ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้เข้ารับฟังและซักถามหรืออภิปรายร่วมกับผู้นำเสนอผลงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ในด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยี และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้และเทคโนโลยี ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้รับ Digital Badge ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่รับรองความสำเร็จในรูปแบบ Online ได้รับการสนับสนุนจาก AIS Academy หลังจากการประชุมวิชาการนี้อีกด้วย