ยินดีกับ Prof. Shabbir H. Gheewala, D.Eng. ได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัยเป็นอันดับ 1 ในไทย จาก Research.com

ขอแสดงความยินดีกับ Prof. Shabbir H. Gheewala, D.Eng. ศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัยเป็นอันดับ 1 ในไทย ในสาขา Environmental Sciences และ สาขา Engineering and Technology จาก Research.com

Prof. Shabbir H. Gheewala มุ่งเน้นงานวิจัยด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต ความยั่งยืนของระบบพลังงาน รวมถึงพลังงานทดแทนและเชื้อเพลิงฟอสซิล ตลอดจนการเกษตร การจัดการของเสีย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ยังเป็นงานวิจัยด้านการประเมินความยั่งยืนโดยบูรณาการการประเมินความยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม