มจธ. จับมือ บ.มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมพัฒนาทักษะ ภายใต้โครงการ KMUTTWORKS @EEC

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดส่งบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพัฒนาทักษะและสมรรถนะกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้โครงการ KMUTTWORKS @EEC ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับ บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. และ คุณประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.มิลล์คอน สตีล ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ผศ. ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด และคุณสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคลากรและนวัตกรรม เป็นสักขีพยาน โดมี รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และ ดร.อรกัญญา เยาหะรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม Elephant ชั้น 28 อาคารธนิยะ บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)

โครงการ KMUTTWORKS @EEC เป็นโครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ การเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน และการพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการ KMUTTWORKS @EEC และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและนวัตกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการผลิตต่าง ๆ ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างบุคลากรของ มจธ. และบริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด