สพบ. จัดโปรแกรมการพัฒนาสำหรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสถาบัน และหัวหน้างาน (SDP) รุ่นที่ 2 สร้างเข้าใจในบทบาท สามารถบริหารจัดการภารกิจอย่างเป็นระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สพบ.) จัดโปรแกรมการพัฒนาสำหรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสถาบัน และหัวหน้างาน Supervisory Development Program (SDP) รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างเข้าใจในบทบาท สามารถบริหารจัดการภารกิจ และสามารถบริหารและพัฒนาทีมงานได้อย่างเป็นระบบ และสร้างให้เกิดงานที่มีคุณค่าของหน่วยงาน รวมถึงมีการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่สร้างสรรค์ให้แก่ทีมงานจากรุ่นสู่รุ่น 

โดยได้จัดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมจัดให้มีการอบรมเรื่อง การพัฒนาองค์กร (Organization Development) โดย คุณวรรณารีย์ กันตะสิริพิทักษ์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและจัดทำโครงสร้างและวางแผนอัตรากำลังที่เกิดประสิทธิผลได้ และเข้าใจวิธีการประเมินผลงาน และสามารถประเมินค่างานให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานได้ ซึ่งมีผู้บริหารระดับเลขานุการคณะ สำนักงาน และหัวหน้างาน เข้าร่วมอบรมกว่า 25 คน

ทั้งนี้ โปรแกรมการพัฒนาสำหรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสถาบัน และหัวหน้างาน (SDP) รุ่นที่ 2 จะจัดระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566

ภาพข่าวโดย: คุณภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด