สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมประกาศรับสมัครงาน

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

• ดำเนินงานโครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงบริหารโครงการให้เป็นไปตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ
• ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านสำนักงาน และสนับสนุนงานบริการวิชาการของ KMUTT SAI
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดของตำแหน่งและคุณสมบัติตามเพิ่มเติมเอกสารแนบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

สมัครทาง E-mail ได้ที่ warisara.boo@mail.kmutt.ac.th, kmutt.sai@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่อง “สมัครงาน”

เอกสารประกาศแนบ https://mailkmuttacth.sharepoint.com.pdf