บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานวิจัยทางการแพทย์ มจธ.

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี ดร.ปภาพิต หิรัญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ พร้อมทั้งนำเสนอ “แนวทางการดำเนินงานและการดูแลเรื่องจริยธรรมและธรรมมาภิบาล” ดร.อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ นำเสนอ “แนวทางการดำเนินงานสนับสนุนการทำงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร” และ คุณณมล วรปรีดา นำเสนอ “แนวทางการดำเนินงานและการดูแลเรื่องจริยธรรมและธรรมมาภิบาลการวิจัย”

ช่วงบ่ายศึกษาดูงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องไพบูลย์ หังสพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารวิศววัฒนะ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ กล่าวต้อนรับ และนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ นำเสนองานวิจัยทางการแพทย์ที่ได้ดำเนินงานในปัจจุบัน การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ได้ศึกษาลักษณะงานและแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรที่ทำงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุง และนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรของโรงพยาบาลในการทำวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด