มจธ. รับรางวัลโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021 จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดพิธีมอบรางวัล โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021 แก่อาคารที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

อาคารที่ผ่านเกณฑ์ และได้รับรางวัล  ได้แก่

1.  ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสต์เกต  โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

2.  อาคาร ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ โดย บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด (ในนามทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ)

3. อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (Learning Exchange) โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย โดยเกณฑ์ความปลอดภัยจะมุ่งเน้นว่าอาคารที่ดี

• มีการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอาคาร งานตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบอาคารไว้อย่างดีมีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการอาคารที่ดี

• มีการบำรุงรักษาและการทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ฯลฯ เพื่อให้แต่ละองค์กร ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักกฎหมายของเจ้าของอาคาร ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้อาคารอื่น ๆ ดำเนินการบริหารให้ดี

• มีมาตรฐานและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคุมอาคารของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย อาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่ พร้อมด้วย คุณปรีชา อาการศ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารอาคารและสถานที่ เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากผู้บริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก คุณจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ  และดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ ผู้แทนจากกรมโยธาธิการ สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ภาพข่าวโดย: คุณภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด