มจธ.ปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ รุ่นที่ 9 พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ส่งต่อโอกาสให้กับคนพิการในไทย

KMUTT holds the closing ceremony of the 9th generation of training for people with disabilities and is ready to step forward to the 10th anniversary of giving opportunities to people with disabilities in Thailand 

Date: November 2, 2022 

Venue: Bhuddharaksa Meeting Room, 3rd Floor, Seminar Building, KMUTT Bangmod Campus 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดให้มีพิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 9 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้สูงอายุ ขึ้น ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมกับจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในการนี้ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และกล่าวปิดโครงการ  

โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้สูงอายุ มจธ. เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความพร้อมทั้งทักษะการทำงาน การปรับตัว และการอยู่ร่วมกัน ทั้งเพื่อการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลคนพิการ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้แก่ สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 2 และ สำนักงานเขตทุ่งครุ  รวมทั้งบุคลากรและหน่วยงานภายใน มจธ. ในการมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินโครงการ  

ในปี 2565 นี้ ได้เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2565 รวม 6 เดือน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานประกอบการซึ่งดำเนินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35  ได้แก่ บริษัท ดานิลี่ จำกัด  บริษัท ศรีไทยมิยากาวา จำกัด  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีคนพิการเข้าร่วมโครงการรวม 33 คน ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน” หลักสูตร “การผลิตสื่อ และสิ่งพิมพ์ดิจิทัล” และ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น”  

ในปี 2566 จะเป็นวาระครบรอบ 10 ปี การดำเนินโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้สูงอายุ มจธ. ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างต่อเนื่อง นอกจากการดำเนินโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน ที่ดำเนินงานตามปกติแล้ว ทางโครงการมีแผนในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและการใช้ชีวิตในวิถีปกติของคนพิการ อาทิ การเสวนาด้านอาชีพคนพิการ และการประกวดนวัตกรรมเพื่อคนพิการ เป็นต้น 

โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 2 กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ สำนักงานเขตทุ่งครุ