มจธ. จับมือ ทรู คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร ภายใต้สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขึ้น เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน โดย ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มจธ. และคุณพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ผศ. ดร. มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ และคุณกัลยา สวัสดิชัย หัวหน้าฝ่ายขายด้านการศึกษา เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาจัดทำหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ศึกษา และตรงกับความต้องการของตลาด โดยสามารถวัดประสิทธิผลได้ ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) หรือเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ผ่านสัญญาณ 5G พร้อมการจัดแสดงไว้ในอาคารของ มจธ. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษา พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีทางยุทธการ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ให้สามารถนำไปปรับใช้กับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโครงการ โดยมุ่งเน้นการลดคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมในเครือข่าย อาคารสถานที่ต่างๆ รวมถึงพลังงานหมุนเวียน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคต

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด