โครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (New Gen Technopreneur) แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อดำเนินงานโครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (New Gen Technopreneur) ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneur Ecosystem Development Platform) เพื่อมุ่งสร้างระบบนิเวศในการพัฒนานักธุรกิจเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย โดยจะเริ่มต้นที่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่มีบทบาทในการร่วมพัฒนาและส่งเสริมการสร้างนักธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงการต่อยอดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อปรับแนวคิดของบุคลากรให้มีความเข้าใจ ต่อบริบทการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อร่วมขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็นหน่วยกลางในการประสานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ เพื่อแนะนำหน่วยงานที่ดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค วิธีการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และแชร์ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้ราบรื่น รวมถึง การให้ผู้บริหาร อาจารย์ เข้าใจ บทบาท ภารกิจ และแนวทางการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และเข้าร่วมโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และสามารถนำความรู้ความสามารถของอาจารย์มาช่วยผู้ประกอบการได้

โอกาสนี้ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ, ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย, รศ.บุษยา บุนนาค และ ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ที่ปรึกษา สออ., คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนายการสออ., ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการ สรบ., ผศ. ดร.บุณยพัต สุภานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ สรบ. ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ มจธ. บางขุนเทียน โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 82 คน โดยจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกคนได้ผ่านการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมจัดพื้นที่เว้นระยะห่าง และบริการเจลแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม กิจกรรมช่วงเช้าวันนี้เป็นการรับฟังบรรยาย ของ ดร.วัฒนจักร พุ่มวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทน กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

ต่อด้วยการฟังบรรยายจาก ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” และ คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการ สออ. บรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมและสนับสนุนการนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” รวมถึงการร่วมแชร์ประสบการณ์จากอาจารย์และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การสร้าง Entrepreneurial Mindset for Research to Commercial” จาก ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด