มจธ. ร่วมกันปลูกต้นไม้ 999 ต้น เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) 22 เมษายน 2565 ในธีม “ลงทุนเพื่อโลก (Invest for Planet)”

วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ซึ่งในปีนี้มีธีมสำคัญ คือ Invest for Planet หรือ ลงทุนเพื่อโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) นำทีมโดย คุณผดุง บุญเพ็ชร พร้อมด้วยนักศึกษา บุคลากรและพนักงาน จำนวน 99 คน ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 999 ต้น เพื่อลงทุนลดปริมาณก๊าซโลกร้อนในพื้นที่ มจธ. บางขุนเทียน โดยพืชบนบกที่นำมาปลูกเป็นต้นพิกุล จำนวน 19 ต้น และปลูกพืชน้ำกร่อยบริเวณสระน้ำภายในมหาวิทยาลัย เช่น โกงกาง พร้อมพืชน้ำกร่อยชนิดอื่นๆ จำนวน 980 ต้น รวมเป็นต้นไม้ที่ชาว มจธ. ร่วมใจกันปลูกครั้งนี้ 999 ต้น

มจธ. กิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องโดยวางแผนปลูกต้นไม้ในพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยปีละ 52 ครั้ง กิจกรรมครั้งนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน (SDG15 Life on Land) และ สนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG13 Climate Action) มจธ. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มการดูดซับคาร์บอน ที่ตอบสนองนโยบาย KMUTT Carbon Neutrality 2040 ของมหาวิทยาลัยภายใต้แผนงานที่วางไว้อย่างเป็นระบบ