มจธ. จับมือ ศิริราช และ ปตท. ลงนามพัฒนานวัตกรรมวัสดุปิดแผลสำหรับผู้ป่วยแผลเรื้อรังรักษายากที่มีศักยภาพในการนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุปิดแผลสำหรับผู้ป่วยแผลเรื้อรังรักษายากที่มีศักยภาพในการนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดย รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ. ดร.ขวัญชนก พสุวัต ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการวิจัย เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

ความร่วมมือในโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งนำร่องพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ของวัสดุปิดแผลให้มีประสิทธิภาพการรักษาแผลเฉียบพลันและแผลเรื้อรังในผู้ป่วย เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และเพิ่มโอกาสสำหรับผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล ในราคาที่เหมาะสม สร้างความสามารถในการแข่งขันและลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พร้อมทั้งตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด