มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สนับสนุนการดำเนินการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อาศัยอำนาจตามความมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 จึงออกประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567