มจธ. จัดกิจกรรม Employer Home Opening ส่งเสริมการหางานทำให้นักศึกษา เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรม Employer Home Opening ขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมการหางานทำให้แก่นักศึกษา และเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยมี ดร.ปนาลี แทนประสาน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

การจัดงาน “Employer Home Opening” เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการหางานทำให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และยังเป็นกิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ และเพื่อให้สอดรับกับภารกิจ สำนักงานกิจการนักศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ Career Development Center (CDC) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานักศึกษา ให้รู้จักการวางแผนและตั้งเป้าหมายในอาชีพที่ตนถนัดและสนใจ ช่วยพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ รวมถึงบริการด้านอาชีพสำหรับนักศึกษา อาทิ การเลือกอาชีพ การฝึกงาน การหางานหลัง part-time หรืองานประจำ ตลอดจนให้บริการใช้สถานที่รับสมัครงาน การสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ แก่หน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยาย คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. โดยคุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา และคณะ ให้แก่ผู้ประกอบการรับทราบ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการพัฒนานักศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง ซึ่งผลที่ได้รับสามารถนำมาจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัย ผลิต และเตรียมความพร้อมนักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีลักษณะพึงประสงค์ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด