มจธ. จัดการประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน มจธ. ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 23 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสำนักงานยุทธศาสตร์ จัดการประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน มจธ. ปีงบประมาณ 2568 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ (AD-907) ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อชี้แจงนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานรับทราบและนำไปประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2 (พ.ศ. 2568-2570) รวมถึงสื่อสารแนวทาง และปฏิทินการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2 ปี 2568 ให้หน่วยงานทราบและดำเนินการ

โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ชี้แจงนโยบายภาครัฐ สู่นโยบายงบประมาณ มจธ. สรุปภาพรวมความสามารถในการบริหารงบประมาณปีที่ผ่านมา และแถลงจุดมุ่งเน้น 16 ประเด็นเชิงนโยบายที่สำคัญในการดำเนินงาน ในปี 2568 จากนั้น นางสาวอัมพิกา เกตุกราย ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์ ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2 รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project) ตลอดจนปฏิทินการจัดทำและสิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการ โดยมี ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ร่วมเสริมประเด็นการชี้แจงและตอบข้อซักถาม ซึ่งมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกว่า 300 คน