กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน

ในการนี้ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ผศ. ดร.บุณยพัต สุภานิช รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมศูนย์ฯ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูล ณ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 1 อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน

การเข้าเยี่ยมชมและหารือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนเกี่ยวกับแผนลงทุนเครื่องมือทดสอบมาตรฐานระบบเซลล์แสงอาทิตย์