ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มจธ. กับ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ มจธ.ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ณ ห้อง SoLA 901 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ทั้งนี้ได้ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการ และหารือแนวทางการทำความร่วมมือด้านอื่นๆ อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกัน