มจธ. ชวนเพื่อนมาปลูกป่าชายเลน เพื่อสนับสนุน Carbon Neutrality และสร้างเครือข่าย การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดโลกร้อนในระยะยาว

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดแสดงนิทรรศการระดับโลก และบริษัท อินโนแล็บ จำกัด ได้ร่วมมือกันเพาะกล้าไม้ป่าชายเลนและปลูกป่าชายเลน จำนวน 4,999 ต้น ในพื้นที่ของ มจธ. จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกป่าชายเลนสองแสนต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นหนึ่งในโครงการ Nature Positive University Alliance ที่มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมฟื้นฟูพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้กลับคืนสู่ธรรมชาติของป่าชายเลน อันจะทำให้สามารถฟื้นฟูต้นไม้ พันธุ์ไม้ แหล่งเรียนรู้ สัตว์น้ำ นก ตลอดจนธรรมชาติวิทยาของป่าชายเลนได้ต่อไปในอนาคต  

กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 14 ทรัพยากรทางทะเล เป้าหมายที่ 15 ระบบนิเวศบนบก และเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน