สถาบันเค อะโกร-อินโนเวท เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันด้านการสกัดสมุนไพร

สถาบันเค อะโกร-อินโนเวท นำโดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร ประธานคณะที่ปรึกษา พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการให้บริการด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรพร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับ มจธ. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเทียนทะเล 1 (BRI-224) อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI) มจธ.บางขุนเทียน

โอกาสนี้ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ, ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร, ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร, ผศ. ดร.วีระ โลหะ ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.), ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการ สรบ., คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) และคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ โดย ผศ. ดร.บุณยพัต สุภานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ ได้นำเสนอประสบการณ์และผลงานการให้บริการด้านอุตสาหกรรมสมุนไพร พร้อมนำเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบเครื่องสกัดและเครื่องอบแห้ง ชั้น 1 อาคาร BRI ห้องปฏิบัติการด้าน Characterization: Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, MALDI-TOF ชั้น 4 และโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF) วัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต ในการเยี่ยมชมครั้งนี้มีจำนวนผู้เยี่ยมชมและต้อนรับ จำนวน 35 คน