มจธ. รับรางวัล อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน และ สถาบันส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 เรื่อง ภูมิทัศน์อุดมศึกษาไทยในบริบทโลก: แนวโน้มและโอกาส (Thai Higher Education Landscape in the Global Context: Trends and Opportunities) ระหว่างวันที่ 21–22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ. ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ และ ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวโน้มและโอกาสในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย” และให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณ โครงการ“อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2567”แก่ผู้ที่เข้ารับรางวัล

 โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าร่วมรับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2567” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้รับรางวัลสถาบันส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2567  

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการ พัฒนาอาจารย์ต้นแบบ จาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดทศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

“โครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2567”  ได้จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจแด่อาจารย์ต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการสอน ให้ทันสมัยเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และยั่งยืน รวมทั้งยกย่องให้เกียรติ สถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ด้านการสอนที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถ ในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา