คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Audit) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเฉพาะกิจ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มอบ รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ รองคณบดีฯ, รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส และ ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Audit) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเฉพาะกิจ ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กับ หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 4) มูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปทุมวัน กรุงเทพฯ

โดยมี นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กพบ.) เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน และผู้แทนจากหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสถาบันการศึกษา เป็นการดำเนินการเพื่อการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสทฤษฎีไฟฟ้า หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสทฤษฎีความร้อน และหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Audit) ให้กับกลุ่มเป้าหมายโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม การลงนามในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นในความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความเข้าใจในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างแท้จริง