มจธ. จัดกิจกรรม KMUTT’s University & Industry Networking “People & Technology for Smart Manufacturing and Business Sustainability” ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม มุ่งยกระดับทักษะกำลังคนวัยทำงาน

KMUTT organized activities to enhance industry networking through the ‘KMUTT’s University & Industry Networking’ event with the theme ‘People & Technology for Smart Manufacturing and Business Sustainability’.

Date: September 20, 2023

Venue:  Food Cabin Room, Morino Hotel Si Racha, Chonburi Province

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้อง Food Cabin โรงแรมโมริโนะ ศรีราชา จ.ชลบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับทักษะกำลังคนวัยทำงาน KMUTT’s University & Industry Networking “People & Technology for Smart Manufacturing and Business Sustainability” ภายใต้แผนงาน โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ยกระดับทักษะกำลังคนวัยทำงาน และเป็นการขยายผลโมเดลความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สู่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มจธ. และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี

ภายในงานได้มีกิจกรรมเสวนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในมิติที่แตกต่างกัน อาทิ การเสวนาในหัวข้อ “People Transformation กลไกหลักสู่ความสำเร็จในระบบการผลิตแบบอัจฉริยะ (Smart Manufacturing)” และการเสวนาในหัวข้อ “ESG & Carbon Neutrality ผู้เปลี่ยนเกมส์สู่ความยั่งยืนของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบูธหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ของ มจธ. จัดแสดงและให้คำแนะนำแก่องค์กรและผู้ที่สนใจ และบูธให้คำปรึกษา (Private Consultation) ที่ให้บริการให้คำปรึกษาฟรีถึงท่านละ 30 นาที ในประเด็น การพัฒนาทีม AI การพัฒนาให้บุคลากรมี digital mindset และเกิด digital culture ในองค์กร การประเมินสรรถนะบุคลากรด้านที่เกี่ยวข้องกับ automation และการออกแบบอาคารและพื้นที่ตามแนวทาง green and smart building