มจธ. ร่วมลงนามความร่วมมือการดำเนินงาน “TAIST-Tokyo Tech Implementation Agreement”

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน “TAIST-Tokyo Tech Implementation Agreement” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Tokyo Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย Mr.Oba Yuichi อัครราชทูต ผู้แทนจากสถานทูตญี่ปุ่น โดยผู้ลงนามในครั้งนี้ประกอบด้วย Professor Dr. Kazuya Masu President of Tokyo Institute of Technology, JAPAN ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล ผู้แทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ. ดร.พฤทธา ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยละญี่ปุ่นภายใต้การดำเนินงานเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรวิจัยและวิศวกรรมทักษะสูงตามความต้องการของประเทศ : ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (ปี 2565 – 2567) ในการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศให้มีศักยภาพทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้ทุน และสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ