ESS622 การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน หน่วยการเรียนรู้ “การท่องเทียวชุมชนเชิงนิเวศ”

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 รายวิชา ESS622 การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน หน่วยการเรียนรู้ “การท่องเทียวชุมชนเชิงนิเวศ” โดย อ.ดร.สุรัตน์ เพชรนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) จัดการเรียนรู้ในพื้นที่ โดยพานักศึกษาเรียนรู้ ชุมชนบ้านเกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา “ชุมชนเรียบง่าย เสน่ห์ล้นริมแม่น้ำเจ้าพระยา” มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เห็นแนวคิดในการวางแผน การจัดการทุนทางสังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพิ่มอัตลักษณ์ และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ

ทั้งนี้ นศ. ได้เรียนรู้การนำเครื่องมือทางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาทิ ไทม์ไลน์ชุมชน การสำรวจและการจัดทำฐานทรัพยากรชุมชน แผนที่ชุมชนในการจัดการเพื่องานพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากนี้ยังได้เรียนรู้เมืองประวัติศาสตร์โดยเยี่ยมวิถีชุมชนที่ตลาดโก้งโค้ง ชมพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา วัดพนันเชิง และวัดไชยวัฒนาราม