บุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาจุลชีววิทยาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการประกวด แนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Best Practice 2023

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นางสาวณัฏฐิฏา สุขเกษม ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้ารับโล่รางวัลด้านการบริหารจัดการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในผลงาน “ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ในโครงการประกวด แนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Best Practice 2023 ณ ห้อง 09.02.18 ชั้น 2 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี NRRU Best Practice 2023 ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2566) รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://km.nrru.ac.th/

สำหรับการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในครั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสินผลงานแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 บทความและคลิปวีดีโอ มีกำหนดการจัดส่งภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

ส่วนที่ 2 การนำเสนองานการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 2023 วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 38 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ส่วนที่ 3 การนำไปใช้ประโยชน์