กลุ่มครูช่างอุตสาหกรรม มจธ. ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมจัดโครงการเส้นทางความรู้สู่ความฝัน เพื่อแนะแนวการเรียนต่อในสายมัธยมปลายและส่งต่อสู่การเรียนในระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มครูช่างอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้เข้าร่วมจัดโครงการเส้นทางความรู้สู่ความฝัน ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยช่วงแรกน้อง ๆ ได้เข้าฟังการแนะนำหลักสูตรฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่มีต่อหลักสูตรฯ ให้แก่น้อง ๆ ก่อนเข้าฐาน ภายในกิจกรรมแบ่งออกเป็นฐานทั้งหมด 5 ฐาน คือ ฐานช่างก่อสร้าง ความสนุกของกิจกรรมส่องกล้องวัดระดับ เช่นการวัดถนนพื้นที่ที่เป็นงานของสายวิศวกรรมโยธาที่มีทั้งงานสำรวจ ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น ฐานช่างยนต์ ต้องยกให้เป็นฐานที่น้อง ๆ ให้ความนิยมเพราะน้อง ๆได้เรียนรู้รถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า ความรู้หลักความปลอดภัยเช็คค่าไฟฟ้า บำรุงรักษาแบตเตอรี่ และการดูแลที่ถูกต้อง ฐานช่างอุตสาหการ รับการถ่ายถอดประสบการณ์ทางด้านงานเชื่อม และอุปกรณ์ป้องกันในงานเชื่อมตลอดจนได้รับการแนะนำในการจำลองการใช้เครื่อง CNC ด้วยโปรแกรม Swan Soft NC และการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Solidworks ฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความรู้น้อง ๆ เรื่องของความปลอดภัย ข้อควรระวัง และให้ความรู้อุปกรณ์วงจรไฟฟ้า ผ่านการทดลองไฟฟ้ากระแสตรง โดยชุด KIT และไฟฟ้ากระแสสลับผ่านการต่อวงจรหลอดฟูลออเรสเซนต์และหลอดไส้ ฐานคอมพิวเตอร์พบกับกิจกรรมการใช้งานบอร์ดไมโครบิตและการเขียนโปรแกรม Block Code ผ่านการสอนให้น้อง ๆ ได้เขียนโปรแกรมสั่งงานที่ง่าย เพียงแค่ลากบล็อก มาว่างเท่านั้น พร้อมได้ความรู้เรื่องของภาษา JavaScript ไปพร้อมกับการทำกิจกรรม ซึ่งภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมลง Work Shop และได้รับความรู้ของแต่ละหลักสูตรจำนวน 200 คน