ภาควิชาฟิสิกส์จัดกิจกรรม Learning By Doing ครั้งที่ 3 หัวข้อ Optics & Modern Physics

วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2567 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (Learning by Doing)” ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Optics & Modern Physics ณ Science Learning Space (N7) เพื่อให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ลงเรียนในรายวิชา PHY 102 และ PHY104 รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้สอนและพี่ TA ภาควิชาฟิสิกส์ กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ที่จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความสนุกสนาน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ฐาน ดังนี้ 1. Diffraction 2. Interference colors by Tape 3. Photoelectric Effect และ 4. Spectrum of Hydrogen atom นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการให้ข้อมูลการเรียนรู้ในรูปแบบโมดูล (OBEM) จากงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการใช้เครื่องคิดเลข Casio ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนได้