ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สวนพ. จัดโครงการอบรม เรื่อง “ยกร่างคำขอสิทธิบัตร EP3: การใช้ระบบสืบค้น IP อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ งานทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร (สวนพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “ยกร่างคำขอสิทธิบัตร” เป็นครั้งที่ 3 ในหัวข้อ EP: 3 “ใช้ระบบสืบค้น IP อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” ณ ห้อง SIC 213-214 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ โดย คุณชนาภา ขยันนา นักทรัพย์สินทางปัญญา สวนพ. เป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำเทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตรไทยจากฐานข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP Patents Search) การใช้ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลกจากฐานข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญาโลก (Patents Scope) และ การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อดูเทรนเทคโนโลยีโดยใช้ฐานข้อมูล Patents Lens


ในการนี้ได้รับเกียติจาก ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และภาคีความร่วมมือ มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร พร้อมทั้งกล่าวแนะนำโครงการอบรม เรื่อง “ยกร่างคำขอสิทธิบัตร” ใน EP: 4 “ร่างคำขอสิทธิบัตรฉบับมืออาชีพ” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำผลงานตนเองมาเป็นกรณีศึกษา สำหรับฝึกเขียนข้อถือสิทธิและสาระสำคัญของการประดิษฐ์ เพื่อประกอบการยื่นคำขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร ซึ่งการอบรมใน EP: 4 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง SIC 213-214 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์