คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาสะเต็มศึกษา หลักสูตรภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อว. รุ่นที่ 3 ณ ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ และในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าสำเร็จการศึกษา จำนวน 15 คน โดยมี รศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี


หลังจากพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน โรงเรียนโยธินบูรณะ และ บริษัท เวอร์เนียร์ ไทย จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายสินค้าจาก Vernier Science Education, USA) ได้ร่วมหารือเพื่อเตรียมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษาและนวัตกรรม การสนับสนุนการใช้ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมเรียนรู้และการทำโครงงาน ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เพิ่มพูนด้านการสอน ด้านการวิจัย สนับสนุนวิทยากรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้คำปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร เป็นต้น