มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงาน ณ อาคารเคเอกซ์ (Knowledge Exchange – KX)

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) นำโดย ผศ.ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคารเคเอกซ์ (Knowledge Exchange – KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเริ่มต้นทางธุรกิจสตาร์ทอัพ การดำเนินงาน และการบริหารจัดการของสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม และสำนักเคเอกซ์ เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างระบบนิเวศและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร พร้อมคุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม และดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักเคเอกซ์ให้ได้ทราบ


จากนั้นได้นำคณะผู้บริหาร มทร.พระนคร เยี่ยมชมพื้นที่ Co-working Space ชั้น 12 ซึ่งได้ถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่สำหรับ Startups ได้นั่งทำงาน โดยมีตัวแทนจาก บริษัท ไอคิวบ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท Startup ให้บริการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มของสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม และ สำนักเคเอกซ์ นำเสนอเกี่ยวกับผลงานของบริษัท ต่อด้วยการเยี่ยมชมพื้นที่ Event Space ชั้น 7 และ สุดท้าย ได้นำเยี่ยมชมพื้นที่ FabLab ณ ชั้นใต้ดิน ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับ Maker นักสร้างสรรค์ นักวิจัย สตาร์ทอัพ หรือผู้สนใจที่จะเปลี่ยนไอเดียให้เป็นจริง ที่พร้อมให้บริการทั้งเครื่องมือสำหรับการผลิต Prototype, 3D Printing, LASER Cutting และ Circuit Production รวมถึงมีสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รองรับการให้บริการอีกด้วย