คณะวิทยาศาสตร์และสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มจธ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย TSEN ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม และ ผศ. ดร.จิตรา เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ภาควิชาฟิสิกส์ และ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกว่า 21 หน่วยงาน เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภายในประเทศ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มพูนความรู้แก่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรด้านการวิเคราะห์ทดสอบและ
การบำรุงรักษาเครื่องมือ อันจะมีประโยชน์ต่อการผลิตงานทางด้านวิเคราะห์ทดสอบที่น่าเชื่อถือ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุมของสมาชิกเครือข่าย และการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มวิจัยและบริการเชิงพาณิชย์ 2. กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและวิธีวิเคราะห์ทดสอบ 3. กลุ่มบริการจัดการความรู้การจัดหาครุภัณฑ์ 4. กลุ่มซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายและการพัฒนาบุคลากร และ 5. กลุ่มด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เพื่อกำหนดขอบเขตความร่วมมือของสมาชิกเครือข่ายแต่ละฝ่าย และเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากตัวแทนบริษัทภายในประเทศไทยกว่า 50 บูธ